Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas
ir plėtra UAB „Maksima“

 

UAB „Maksima“ 2019 m. kovo 28 d. pasirašė projekto „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir plėtra UAB „Maksima“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0017 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – atlikus įmonės technologinį auditą ir įvertinus gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.
Projekto įgyvendinimo metu atlikus įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinį auditą jo išvados rekomendavo, kad būtinas įmonės plastikinių pakuočių gamybos skaitmeninimas ir plėtra įsigyjant skaitmenines modernias technologijas. Pritaikius automatizavimo ir robotikos technologijas plastikinių gaminių gamyboje būtų išspręsta ir darbo jėgos trūkumo bei didelių darbo jėgos sąnaudų gamybai problema, nes skaitmeninus gamybos procesus bus įmanomos didesnės gamybos apimtys per valandą nei darbą atliekant žmogui. Gamybos automatizavimas lems mažesnes sąnaudas produkcijos gamybai, produkcija taps konkurencingesnė rinkoje, sumažės gaminių brokas, bus lengviau patenkinti vartotojų lūkesčius ir poreikius bei praplėsti gaminamų produktų asortimentą.
Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 4.505.692,00 Eur, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta parama – iki 1.577.442,20 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželis – 2021 m. gruodis.

„Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB “Maksima“

 

UAB „Maksima“ įgyvendina projektą „Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB “Maksima“, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0002.

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.
Projekto metu atliekamas UAB „Maksima“ Energijos vartojimo auditas (EVA).
Audito tikslai:

• Skatinti energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybą ir naudojimą.

• Identifikuoti energijos vartojimo apimtis, energijos sąnaudų rodiklius.

• Nustatyti energijos vartojimo mažinimo, tradicinių išteklių pakeitimo AEI galimybes.

• Rekomenduoti organizacines ir technines priemones leidžiančias efektyviai naudoti energiją ir sumažinti įmonės išlaidas energijai.

• Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėje.

Auditas prisideda prie bendrųjų tikslų:
„Europa 2020” strategijoje iškelti Klimato ir energetikos tikslai “20/20/20”, Lietuvos užsibrėžti tikslai:

• Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2005 m. lygiu, sumažinti 15 proc.

• Atsinaujinančių išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime padidinti iki 23 proc.

• Bendras Lietuvos galutinio energijos sutaupymo suvartojimo taupymo (BGEST) tikslas 1,004 tūkst.tne arba 11,677 ТWh.

Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos energetikos sektorius iki 2020 m.: energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 m. bus siekiama kiekvienais metais po 1,5 proc. didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą. Siekiama sutaupyti energijos pramonėje iki 2020 м.; 150 Ktne arba 20 proc. viso energijos sutaupymo.

UAB „Maksima“ atsakingai prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo.

Ar turite mums klausimų?

Mielai Jums juos atsakysime